Liturgie de Roch Hachana

Maariv de Roch Hachana – ‘Hazan Chmouel Shapiro
Moussaf de Roch Hachana – Ata Zo’her Maasséh olam – ‘Hazan Chmouel Shapiro
Moussaf de Roch Hachana (répétition de la téfila) – O’hila Laèl – ‘Hazan Chmouel Shapiro
Kaddich de Roch Hachana – ‘Hazan Chmouel Shapiro
Avinou Malkénou – ‘Hazan Leizer Brooks
Kaddich – ‘Hazan Leizer Brooks
Kédoucha – ‘Hazan Leizer Brooks